Åkes kvalitetspolicy

Vårt mål med kvalitet- och hygienarbete är hög. Vi källsorterar genom att separera avfall; golvspill/wellpapp/plast och brännbart eller skrot via vår kommunala soptipp.

Våra tre nyckelord är; glädje, kompetens och perfektion. Vi försöker att leva upp till innebörden av dessa i alla kontakter med våra kunder, leverantörer och personal.

All vår livsmedelshantering på Åkes ska kännetecknas av en hög hygienisk sund standard. Rutiner för vårt hygienarbete följer egenkontrollprogrammet baserat på principer från HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Vi arbetar dessutom med ständig förbättring för att följa kraven utifrån ”IP livsmedelssäkerhet”, och garanterar att våra produkter tillverkas säkert samt lagenligt.

Vi förmedlar vår kvalitetspolicy till våra anställda via informationsmöten och intern utbildning.